top of page
Sheffa_snowflakes.png

מועצה לשלום
       
פנימי ועולמי

מועצת שפ"ע

Sheffa_snowflakes_2.png

עם היווסדות בית חולמים, כונן ניב אגם, מייסד ויו"ר העמותה את מועצת שפ"ע - מועצה לשלום פנימי ועולמי.

המועצה תהווה גוף רוחני מלמד ומייעץ למוסדות השלטון, לארגונים וליחיד׊׉ המעוניינ׊׉ בטיפוח תרבות של חמלה ואי-אלימות, ביצירת שיח מקרב ומגשר בין הדתות, בשמירה על ערכי דמוקרטיה וזכויות אדם ובהגנה על הסביבה.

 

ההשראה להקמתה שאובה מדוגמאות שונות בעולם, היסטוריות ועכשוויות, בהן קיימת הנהגה רוחנית הפועלת בשותפות וביחסי גומלין עם ההנהגה הפוליטית והכלכלית. בדומה לסנהדרין, שאת הבסיס לה נטלו חז"ל מ-70 הזקנים שסייעו למשה רבנו, כך גם מועצת שפ"ע תמנה בהרכבה המלא 71 חבר׊׉ . המועצה תורכב ממור׊׍ רוח ממסורות שונות, בעל׊׍ זיקה ועשיה חברתית-פוליטית.

bottom of page